e-Dönüşüm Projelerinizi IBM güvencesiyle tek bir noktadan karşılayabilirsiniz.

e-SMM ( Elektronik Serbest Meslek Makbuzu )

IBM özel entegratör sistemler üzerinden kullanılan e-SMM çözümü web ya da mobil ortamdan kullanılabilmektedir. Tek ya da çoklu e-SMM oluşturma ekranlarıyla hızlı şekilde elektronik ortamda belge oluşturulmaktadır. Belge oluşturulduktan sonra özel entegratör ortamında yasal gereksinimlere uygun saklanmakta ve ilgili kişiye (varsa) elektronik posta üzerinden de iletilmektedir.

e-SMM bilgileri dönemsel olarak özel entegratör tarafından otomatik şekilde raporlanmaktadır. Bu konuda sistem gerekli bilgileri hazırlar, GİB tarafından istenilen rapor içeriğini oluşturur, imzalar ve yasal rapor içeriğini iletir.

Kendi adına çalışan avukat, doktor, diş hekimi, veteriner, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, sanatçı, yazar, noter ve serbest öğretmen e-SMM uygulamasına geçiş yapabilir.

Yazılım Geliştiren Şirketler için e-smm Web Service metodlarınımız hazır olup talep üzerine paylaşılmaktadır.

e-mm ( Elektronik Müstahsil Makbuzu )

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır..

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Başkanlığımıza elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-fatura

e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Detaylı Bilgi

e-defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Detaylı Bilgi

e-arşiv

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

e-bilet

Alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir. Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

Detaylı Bilgi

e-irsaliye

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir. 

Detaylı Bilgi

KSG

Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların yer aldığı düzenlemedir. KSG çözümü hedef kapsamında belirlenen tüm noktaları kolay, güvenilir, izlenebilir ve planlanabilir özelliklerle yönetebilmektedir. 

Detaylı Bilgi
Blog
ibm-business-partner

Referanslar